மவுத்வாஷ்: பாக்டீரியா எதிர்ப்பு வாய்வழி சுகாதாரம்

பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான ஆண்டிமைக்ரோபியல் மவுத்வாஷ். ஆல்கஹால் மற்றும் சர்க்கரை இல்லாதது.